Nuostatai

 • Įstaigos įstatai
 • Kokybės politika
 • Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės
 • Įstaigos etikos kodeksas
 • Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas
 • Įstaigos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
 • Vaistinių preparatų reklamos renginių organizavimo VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos aprašas
 • Slaugos protokolų sąrašas
 • Pacientų registravimo tvarkos aprašas
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedas Nr.2
 • Įstaigoje galiojanti kolektyvinė sutartis 
 • Įstaigoje galiojančios kolektyvinės sutarties pakeitimas
Paskutinį kartą redaguota: 2021-08-18 13:23