Nuostatai

 • Įstaigos įstatai
 • Kokybės politika
 • Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės
 • Darbuotojų elgesio kodeksas
 • Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio tvarkos aprašas
 • Įstaigos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
 • VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto prevencijos taisyklės 
 • VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės smurto ir priekabiavimo prevencijos politika
 • Vaistinių preparatų reklamos renginių organizavimo VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos aprašas
 • Slaugos protokolų sąrašas
 • Pacientų registravimo tvarkos aprašas
 • Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinė sutartis
Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-30 09:55