Komisijos ir darbo grupės

1. GYDYMO TARYBA

Svarsto asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus. Teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos direktoriui. Rengia klinikines konferencijas, svarsto naujų technologijų įsigijimo klausimus. Siūlo direktoriui sudaryti su asmens sveikatos priežiūra susijusias komisijas, sudėtingų ar ginčytinų situacijų sprendimui.

2. SLAUGOS TARYBA

Svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus. Supažindina personalą su slaugos naujovėmis, analizuoja slaugos darbuotojų poreikius, galimybes, sugebėjimus, teikiant paslaugas pacientams. Padeda spręsti slaugos problemas. Moko slaugos darbuotojus savarankiškumo. Teikia rekomenduojamo pobūdžio pasiūlymus įstaigos direktoriui.

3. MEDICINOS ETIKOS KOMISIJA

Kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų. Dalyvauja rengiant įstaigos teisės aktus ir vertina juos etiniu požiūriu. Sprendžia įstaigoje iškilusias dorovines problemas tarp medikų, medikų ir pacientų bei jų artimųjų. Rūpinasi pacientų teisių apsauga, informuoja juos apie konfliktinių situacijų sprendimo tvarką įstaigoje.

4. VIDAUS MEDICININIO AUDITO GRUPĖ

Vykdo vidaus medicininio audito veiklą. Tikrina ir vertina įstaigos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą. Vertina įstaigos veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, LR Vyriausybės nutarimams, SAM įsakymams ir kitiems teisės aktams. Rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip tobulinti įstaigos veiklą. Užtikrina tinkamą dokumentų pildymą ir saugojimą. Organizuoja nepageidaujamų įvykių ir neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių analizę, paruošia ir siūlo prevencines priemones. Teikia direktoriui objektyvią informaciją, rekomendacijas ir išvadas dėl audituotos veiklos, kokybės tikslų vykdymo, galimos arba nustatytos veiklos rizikos bei nuolatinio kokybės gerinimo principų vystymo.

5. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA

Komisija veikia ją sudariusios įstaigos vardu pagal jai suteiktus įgaliojimus. Komisija vykdo tik raštiškas ją sudariusios įstaigos užduotis.

 

Paskutinį kartą redaguota: 2019-12-13 15:58