Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ (toliau – Nutarimas) patvirtino: 

  1. Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašą;
  2. Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašą;
  3. Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8) kitų pažeidimų.

Asmuo informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

1) įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;

2) kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3) viešai. 

SVARBU! Vidinis pranešimų kanalas nėra skirtas skundams, prašymas ar pranešimams pateikti siekiant apginti išskirtinius asmeninius interesus.

Įgyvendinant Įstatymą ir Nutarimą, viešosios įstaigos K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės (toliau – Ligoninė) direktorius yra patvirtinęs Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo viešojoje įstaigoje K. Griniaus slaugos ir Palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), kuriame nustatyta informacijos apie Ligoninėje galimai rengiamus, padarytus ar daromus pažeidimus teikimo, informacijos apie pažeidimus priėmimo Ligoninėje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos vertinimo, asmens informavimo ir sprendimų priėmimo tvarka

SU APRAŠU GALIMA SUSIPAŽINTI ČIA 

Apie pažeidimą pranešti gali bet kuris asmuo, kurį su Ligonine sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.). Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (PDF), (DOSX).

 

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, pranešimą kompetentingam subjektui gali pateikti šiais būdais:

1)  tiesiogiai, atvykus į Ligoninę (Raudonojo Križiaus g. 1, LT-45379 Kaunas);

2) paštu, atsiųsdamas pranešimą Ligoninės adresu. Siunčiant pranešimą paštu po Ligoninės pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas“;

3) elektroniniu paštu, atsiųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu praneseju.apsauga@kgriniausligonine.lt.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.
Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.
Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.
Žinomai melagingos informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre):

Paskutinį kartą redaguota: 2022-02-02 14:51